2015:
Rozdział w podręczniku
:

• Ruszel M., Polityka energetyczna, [w:] Unia Europejska 2014+, red. E. Małuszyńska, G. Mazur, Difin, Warszawa 2015, http://www.ksiegarnia.difin.pl/politologia-socjologia/25/unia-europejska-2014-/2379

Recenzja książki (2015):
• Ruszel M., Book review:  Quest: energy security, and the thinking of the modern world, "Global Affairs" http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23340460.2015.1037586

Artykuły (2015):
• Ruszel M., Infrastruktura energetyczna Polski filarem bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności gospodarki, [w:] Ku przyszłości. O Polsce za 25 lat, red. S. Domaradzki, M. Haczkowska, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2015, s. 91-114.
• Ruszel M., Wpływ rosyjsko-ukraińskich kryzysów gazowych na politykę energetyczną UE - ujęcie teoretyczne, "Przegląd Politologiczny", nr 2/2015, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015, s. 49-58, https://www.researchgate.net/publication/280254169_Wpyw_rosyjsko-ukraiskich_kryzysw_gazowych_na_polityk_energetyczn_UE_-_ujcie_teoretyczne_Przegld_Politologiczny_nr_22015_Wydawnictwo_Naukowe_WNPiD_UAM_Pozna_2015_s._49-58
• Ruszel M., Bezpieczeństwo gazowe Polski na wspólnym rynku energii UE, [w:] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym, red. P. Grata, M. Delong, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2015, s. 295-304, http://www.academia.edu/13691370/Bezpiecze%C5%84stwo_gazowe_Polski_na_wsp%C3%B3lnym_rynku_energii_Unii_Europejskiej_w_Polityka_bezpiecze%C5%84stwa_w_wymiarze_globalnym_europejskim_i_krajowym_Uniwersytet_Rzeszowski_Rzesz%C3%B3w_2015_s._295-304
• Ruszel M., Znaczenie gazociągów tranzytowych Ukrainy dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, red. P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Poznań 2015, s. 583-592, http://www.academia.edu/13548799/Znaczenie_ukrai%C5%84skich_gazoci%C4%85g%C3%B3w_tranzytowych_w_kontek%C5%9Bcie_bezpiecze%C5%84stwa_energetycznego_Europy_2015_
• Ruszel M., Wpływ Polski na kształtowanie polityki energetycznej Unii Europejskiej, [w:] Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie, red. J. Fiszer, ISP PAN, Warszawa 2015, s. 381-399, http://www.academia.edu/13989412/Wp%C5%82yw_Polski_na_kszta%C5%82towanie_polityki_energetycznej_Unii_Europejskiej_w_Dziesi%C4%99%C4%87_lat_cz%C5%82onkostwa_Polski_w_Unii_Europejskiej._Pr%C3%B3ba_bilansu_i_nowe_otwarcie_red._J._Fiszer_ISP_PAN_Warszawa_2015_s._381-399

2014:
Monografia:
• Ruszel M., Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymiar teoretyczny i praktyczny, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2014, http://wydawnictworambler.pl/book/bezpieczenstwo-energetyczne-polski-wymiar-teoretyczny-praktyczny/

Artykuły:
• Ruszel M., Challenges and opportunities of the common EU energy market, in: Europe in the time of crisis, ed. S. Konopacki, Łódź University Press, Łódź-Kraków 2014, s. 159-168. [Onlone:] https://www.academia.edu/10715286/Challenges_and_opportunities_of_the_common_EU_energy_market_in_St._Konopacki_red._Europe_in_the_time_of_crisis_%C5%81%C3%B3d%C5%BA_University_Press_%C5%81%C3%B3d%C5%BA-Krak%C3%B3w_2014_p._159-168
• Ruszel M., Security in the natural gas supplies to the countries of the Visegrad Group, International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, 3-9 September 2014, Bulgaria (ISSN: 2367-5659), Conference Proceedings, Volume 1, Albena 2014, s. 3-9. [Online:] https://www.academia.edu/8851870/Security_in_the_natural_gas_supplies_to_the_countries_of_the_Visegrad_Group
• Ruszel M., Assessment of the gas infrastructure in the context of establishing internal energy market, International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, 3-9 September 2014, Bulgaria (ISSN: 2367-5659), Conference Proceedings, Volume 1, Albena 2014, s. 21-27. [Online:] https://www.academia.edu/8851354/Assessment_of_the_gas_infrastructure_in_the_context_of_establishing_internal_energy_marke
• Ruszel M., Znaczenie terminali LNG na wspólnym rynku energii UE, "Polityka i Społeczeństwo", nr 4(12)2014, Uniwersytet Rzeszowski, s. 49-59. [Online:] http://www.academia.edu/12765774/Znaczenie_terminali_LNG_na_wsp%C3%B3lnym_rynku_energii_UE_Polityka_i_Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_nr_4_12_2014_s._49-59
• Ruszel M., Dywersyfikacja kierunków dostaw gazu ziemnego na Ukrainę - cel polityczny czy instrument negocjacyjny? [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość. Tom 1 - polityka - gospodarka - zasoby naturalne i logistyka, red. P. Kwiatkowski, Poznań 2014, s. 75-102. [Online:] https://www.academia.edu/7791018/Dywersyfikacja_kierunkow_dostaw_gazu_ziemnego_na_Ukraine_-_cel_polityczny_czy_instrument_negocjacyjny_w_Bezpieczenstwo_energetyczne._Rynki_surowcow_i_energii_-_terazniejszosc_i_przyszlosc._Tom_1_-_polityka_-_gospodarka_-_zasoby_naturalne_i_logistyka_red._P._Kwiatkowski_Poznan_2014_s._75-102  
• Ruszel M., Pozycja Niemiec na wspólnym rynku gazu Unii Europejskiej [w:] Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań 2014, s. 683-698.

2013:

•Ruszel M., Rola Unii Europejskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, red. F. Tereszkiewicz, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013, s. 272-293.
•Ruszel M., Bezpieczeństwo sieci przesyłowych energii elektrycznej Polski, [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, red. M. Kopczewski, I. Grzelczak-Miłoś, M. Walachowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013, s. 561-570. [Online:] https://www.academia.edu/8438374/Bezpieczenstwo_sieci_przesylowych_energii_elektrycznej_Polski_w_Paradygmaty_badan_nad_bezpieczenstwem_red._M._Kopczewski_I._Grzelczak-Milos_M._Walachowska_Wydawnictwo_Wyzszej_Szkoly_Bezpieczenstwa_Poznan_2013_s._561-570
•Ruszel, M., Surowce energetyczne jako atrybuty państwa w stosunkach międzynarodowych, [w:] E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych,  tom II, Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013, s. 93-104. [Online:] http://www.academia.edu/7213129/Surowce_energetyczne_jako_atrybuty_panstwa_w_stosunkach_miedzynarodowych_w_Poziomy_analizy_stosunkow_miedzynarodowych_red._E._Halizak_M._Pietras_Wydawnictwo_Rambler_Warszawa_2013_tom_II_s._93-104
•Ruszel M., Infrastrukturalne możliwości dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski w perspektywie 2020, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Humanities and Social Science, vol. XVIII (3/2013), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013. [Online:] https://www.academia.edu/7638422/Infrastrukturalne_mozliwosci_dywersyfikacji_dostaw_gazu_ziemnego_do_Polski_w_perspektywie_2020_roku_w_Humanities_and_Social_Sciences_HSS_vol._XVIII_20_4_2013_October-December_2013_s._145-158
•Ruszel M., Znaczenie regulacji prawnych i instytucjonalnych UE w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria prawnicza, Prawo nr 13 (wydanie specjalne) red. E. Dynia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 135-147. [Online:] https://www.academia.edu/7641052/Znaczenie_regulacji_prawnych_Unii_Europejskiej_w_ksztaltowaniu_bezpieczenstwa_energetycznego_Polski_w_Zeszyty_Naukowe_Uniwersytetu_Rzeszowskiego_-_Seria_Prawnicza_13_-_Zeszyt_78_2013_s._135-147
•Ruszel M., NATO’s Role in Ensuring Energy Security in Europe, [w:] R. Czulda, R. Łoś,  NATO Towards the Challenges of a Contemporary World, International Relations Research Institute - Department of Theory of Foreign and Security Policy, Warsaw-Lodz 2013, s. 247-254. [Online:] https://www.academia.edu/7213210/NATOs_Role_in_Ensuring_Energy_Security_in_Europe_in_R._Czulda_R._Los_NATO_Towards_the_Challenges_of_a_Contemporary_World_International_Relations_Research_Institute_-_Department_of_Theory_of_Foreign_and_Security_Policy_Warsaw-Lodz_2013_pp._247-254 

2012:

•Ruszel M., Polityka energetyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, [w:] Wybrane problemy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, red. I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 148-168.
•Ruszel M., Polityka energetyczna UE w okresie prezydencji polskiej, [w:] Prezydencja Polski w Radzie Europejskiej. Bilans osiągnięć, red. S. Konopacki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 98-110.

2011:

•Ruszel M., Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski, [w:], Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne, nr 2(27)2011, Akademia Humanistyczna im. A. Gierysztora, Pułtusk 2011, s. 37-56.
•Ruszel M., Wyzwania infrastrukturalne dla wydobycia i produkcji gazu niekonwencjonalnego w Polsce [w:], Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, red. I. Albrycht, Instytut Kościuszki, Kraków 2011, s. 159-166. [Online], dostępne: ik.org.pl/cms/wp-content/uploads/2011/09/Instytut_Kosciuszki_GNK_raport_29.08.2011.pdf
•Ruszel M., Perspektywy eksportu gazu niekonwencjonalnego z Polski do krajów europejskich [w:], Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, red. I. Albrycht, Instytut Kościuszki, Kraków 2011, s. 167-172. [Online], dostępne: ik.org.pl/cms/wp-content/uploads/2011/09/Instytut_Kosciuszki_GNK_raport_29.08.2011.pdf
•Ruszel M., Polityczny impuls dla rozwoju gazu niekonwencjonalnego w Europie – rola polskiej prezydencjiw Radzie Unii Europejskiej (współautor z I. Albrycht) [w:], Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, red. I. Albrycht, Instytut Kościuszki, Kraków 2011, s. 107-114. [Online], dostępne: ik.org.pl/cms/wp-content/uploads/2011/09/Instytut_Kosciuszki_GNK_raport_29.08.2011.pdf
•Ruszel M., Polityka klimatyczna i rozwój OZE wobec współczesnych wyzwań UE, (współautor z K. Kalandyk), Raport Pułaskiego nr 2/2011, Fundacja im. K. Pułaskiego, Warszawa 2011 [Online], dostępne: www.pulaski.pl/images/publikacje/raport/Raport_Puaskiego_Nr_2_11.pdf oraz "Realia i co dalej...", sierpień 2011, [Online], dostępne: realia.com.pl/dzial_2/artykul_429.html
•Ruszel M., V4 in the EU, [w:] Energy security of the V4 countries. How do energy relations change in Europe, The Kosciuszko Institute, 2011, s. 73-78. [Online], dostępne: http://www.amo.cz/download.php?group=produkty1_soubory&id=380
•Ruszel M., Shale gas in the Visegrad Group countries, [w:] Energy security of the V4 countries. How do energy relations change in Europe, The Kosciuszko Institute, 2011, s. 85-88. [Online], dostępne: www.szazadveg-eco.hu/images/files/publikaciok/c7eczns33g-V4.pdf
•Ruszel M., Znaczenie syberyjskich zasobów gazu ziemnego dla Federacji Rosyjskiej [w:] Problemy społeczno-gospodarcze Syberii, red. M. Pietrasiak, M. Stańczyk, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, s. 81-93. [Online: www.wsmip.uni.lodz.pl/jednostki/strona_zakladu_azji/Ksiazka-o-Syberii-INTERNET.pdf].
•Ruszel M., Polityka energetyczna priorytetem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011, Nowa Energia, nr 2(20)/2011 r., s. 11-13, [Online], dostępne: http://ik.org.pl//cms/wp-content/uploads/2011/05/Mariusz-Ruszel-Nowa-Energia.pdf
•Ruszel M., Gaz łupkowy podstawą bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej, Nowa Energia, nr 3(21)/2011, s. 82-84, [Online], dostępne: http://ik.org.pl//cms/wp-content/uploads/2011/06/art.-Ruszel-04.06.20111.pdf
•Ruszel M., Dlaczego Skarb Państwa powinien zachować kontrolę nad Grupą Lotos, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego nr 15/11, Fundacja im. K. Pułaskiego, Warszawa 2011: http://pulaski.pl/images/publikacje/kmp/2011/Komentarz_Miedzynarodowy_Pulaskiego_nr_15_11_PL.pdf
•Ruszel M., Budowa korytarza gazowego Północ-Południe, Karpacki Przegląd Gospodarczy, nr 1(10)/2011, s. 16-17, [Online], dostępne: http://www.procarpathia.pl/download/Z2Z4L3Byb2NhcnBhdGhpYS9wbC9kZWZhdWx0X211bHRpbGlzdGFfcGxpa293Lzk1/kpg_010.pdf
•Ruszel M., Dlaczego niektóre państwa europejskie nie chcą gazu łupkowego, Karpacki Przegląd Gospodarczy, nr 2(11)/2011, s. 40-41, [Online], dostępne: http://www.procarpathia.pl/download/Z2Z4L3Byb2NhcnBhdGhpYS9wbC9kZWZhdWx0X211bHRpbGlzdGFfcGxpa293Lzk1/kpg_011.pdf
Ruszel M., Dlaczego nie działa połączenie elektroenergetyczne Widełki-Chmielnicka?, gospodarkapodkarpacka.pl 2011, [Online], dostępne: www.gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/624/dlaczego-nie-dziala-polaczenie-elektroenergetyczne-widelki-chmielnicka
•Ruszel M., Ile gazu niekonwencjonalnego może potrzebować polska gospodarka w 2023 roku?, Mojeopinie.pl, wrzesień 2011, [Online], dostępne: www.mojeopinie.pl/ile_gazu_niekonwencjonalnego_moze_potrzebowac_polska_gospodarka_w_2023_roku,3,1316294645
•Ruszel M., Terminal LNG w Świnoujściu - import czy eksport gazu ziemnego, Mojeopinie.pl 2011, [Online], dostępne: www.mojeopinie.pl/terminal_lng_w_swinoujsciu_import_czy_eksport_gazu_ziemnego,3,1310326078

2010:

Priorytety w obszarze energii podczas polskiej prezydencji w UE [w:] Polska prezydencja w Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, J. Nadolska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 557-575.
Perspektywy rozwoju polityki energetycznej UE [w:] "Studia i Analizy Europejskie" nr 6/2010, red. K. Marchlewska, Bydgoszcz 2010, s. 121-136.
Bezpieczeństwo energetyczne w świetle teorii stosunków międzynarodowych [w:] Politologia jako nauka? Teoria a praktyka analizy politologicznej, red. M. Krzysztofik i D. Gauza, Zielona Góra 2010, s. 266-281.
Energetyczne szachy w Azji Centralnej (współautor z J. Kamińską), "Międzynarodowy Przegląd Polityczny", nr 26/2010, s. 77-95.
Energetyka jądrowa w Polsce (współautor z H. Nygą – Łukaszewską), Raport Pułaskiego nr 3 z października 2010 r., Fundacja im. K. Pułaskiego, Warszawa 2010.
Stan bezpieczeństwa energetycznego, "Rurociągi", nr 1/59/2010, s. 26.
Geopolityczne skutki eksploatacji gazu łupkowego w Polsce [w:] Fundacja Amicus, Biuletyn Opinie nr 24/2010.
Polsko - rosyjskie rozmowy energetyczne, "Stosunki międzynarodowe", grudzień 2010, [Online], dostępne: http://www.stosunki.pl/?q=category/autorzy/mariusz-ruszel
Dlaczego Niemcy blokują rozwój terminalu LNG, Mojeopinie.pl 2010, [Online], dostępne: http://www.mojeopinie.pl/dlaczego_niemcy_blokuja_rozwoj_terminalu_lng_w_polsce,3,1281004437
Strategia rozwoju OZE Województwa Podkarpackiego (współautor), Podkarpacka Agencja Energetyczna, Rzeszów 2010, ss. 252, [Online], dostępne: http://pae.org.pl/strategia/strategia.html
Oszczędzaj energię w domu czyli nie tylko odnawialne źródła energii, (współautor), Podkarpacka Agencja Energetyczna, Rzeszów 2010, ss. 36.

2009:

Polityka Polski wobec wyzwań energetyczno–klimatycznych [w:] Polska pięć lat w Unii Europejskiej, red. St. Konopacki, Ibidem, Łódź 2009, s. 277-295.
Energetyka jądrowa próbą odpowiedzi na wyzwania energetyczno – klimatyczne [w:] Perspektywy energetyczne w wymiarze europejskim i lokalnym, red. R. Pyka, Katowice 2009, s. 66-77.                      
Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem polskiej polityki zagranicznej wobec Litwy i Ukrainy, Przegląd Zachodni, nr 3 (332) 2009, Instytut Zachodni w Poznaniu, s. 138-143.
Polska perspektywa pakietu energetyczno–klimatycznego, Nowa Energia, nr 4/2009 r., s. 6-9, [Online], dostępne: http://ik.org.pl//cms/wp-content/uploads/2011/05/Polska-perspektywa-pakietu-energetyczno-klimatycznego-_-M.-Ruszel-nr-4_2009_NE.pdf
Energetyka jądrowa próbą odpowiedzi na wyzwania energetyczno–klimatyczne, Napędy i Sterowanie - miesięcznik naukowo–techniczny, nr 1/2009 (117), s. 64-67.
Gazociąg Północny – gra interesów ponad polskimi głowami, Kurier Dyplomatyczny, listopada-grudzień 2009.
Elektrownia jądrowa w Polsce - szansa czy zagrożenie?, Fundacja Amicus, Biuletyn Opinie nr 6/2009.
Dostawy LNG wzmocnieniem polskiego bezpieczeństwa energetycznego, Fundacja Amicus, Biuletyn Opinie nr 21/2009.
Kierunki rozwoju polityki energetycznej UE, Fundacja Amicus, Biuletyn Opinie nr 25/2009.

2008:

Geopolityczny wymiar współpracy polsko-ukraińskiej w sektorze energetycznym, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego nr 8/08 z dnia 13/10/2008, Fundacja K. Pułaskiego, Warszawa 2008.
Polsko – litewski most energetyczny, Newsletter nr 78/2008, Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2008.
15% udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski w 2020 r., Newsletter nr 75/2008, Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2008.